Ο Δήμος Ξάνθης (Οργάνωση - Λειτουργία)

 

Δήμαρχος

Χαιρετισμός και βιογραφικό Δημάρχου Ξάνθης

Δομή, Όργανα Αποφάσεων, Επιτροπές

Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές και Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Οργανόγραμμα Εσωτερικών Υπηρεσιών

Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία Υπηρεσιών του Δήμου

 

Διαφάνεια στον Δήμο:

"Διαύγεια": Πράξεις Δήμου (εξ. σύνδεσμος)

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Επιχειρησιακά (Στρατηγικά) Σχέδια Δήμου

Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής

Κληροδοτήματα

Κατάλογος έργων ΕΣΠΑ

ΜηΜΕΔ

 

Σημαντικές σελίδες Δήμου

Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί
Δημοτικό Ραδιόφωνο
Πρόγραμμα "Διαύγεια"
Ζωντανή εικόνα από κάμερες της Ξάνθης
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
ΔΕΥΑ Ξάνθης