Αντιδήμαρχοι Δήμου Ξάνθης

Από 04/01/2024 έως 03/01/2025

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Γκαγκαλίδης Κωνσταντίνος.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος:

  • του Αντιδημάρχου Μπαντάκ Σιαμπάν τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γκαγκαλίδης Κωνσταντίνος
  • του Αντιδημάρχου Γκαγκαλίδη Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπαντάκ Σιαμπάν.
  • του Αντιδημάρχου Παπαδόπουλου Κυριάκου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ηλιάδης Θωμάς.
  • του Αντιδημάρχου Ηλιάδη Θωμά, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Κυριάκος
  • του Αντιδημάρχου Ταρενίδη Αναστάσιου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χατζηαντωνίου Αθανάσιος
  • του Αντιδημάρχου Χατζηαντωνίου Αθανάσιου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ταρενίδης Αναστάσιος.
  • της Αντιδημάρχου Γιάνναρου Ελένης, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσέπελης Μιχαήλ.
  • του Αντιδημάρχου Τσέπελη Μιχαήλ, τις αρμοδιότητές του ασκεί η Αντιδήμαρχος Γιάνναρου Ελένη
  • του Αντιδημάρχου Τσορμπατζίδη Μάριου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσάπαλης Ιωάννης.
  • του Αντιδημάρχου Τσάπαλη Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσορμπατζίδης Μάριος

Η τέλεση των πολιτικών γάμων ανατίθεται εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ: ΑΔΑ: 9ΠΨΝΩΚ8-09Λ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:

ΑΔΑ: 6ΘΗΚΩΚ8-ΑΡΟ - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν και στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Γκαγκαλίδη Κωνσταντίνο του Αλέξανδρου

ΑΔΑ: ΨΠΑ5ΩΚ8-ΞΤ2 - Τροποποίηση της με αριθμό 3/92/29.1.2024 Απόφασης του Δημάρχου Ξάνθης ως προς τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν

ΑΔΑ: ΨΡ3ΣΩΚ8-ΔΩΒ - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης Παπαδόπουλο Κυριάκο του Γεωργίου και στον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Ηλιάδη Θωμά του Βλαδίμηρου

ΑΔΑ: ΡΚΜΚΩΚ8-97Η - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Χατζηαντωνίου Αθανάσιο του Βασιλείου και στον άμισθο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Τουρισμού, Ταρενίδη Αναστάσιο του Παναγιώτη

ΑΔΑ: ΕΒΒ8ΩΚ8-3ΤΔ - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Γιάνναρου Ελένη του Γεωργίου και στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τσέπελη Μιχαήλ του Γεωργίου

ΑΔΑ: 9Ν3ΥΩΚ8-ΛΑΥ - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη, Τσορμπατζίδη Μάριο του Βασιλείου και στον άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Τσάπαλη Ιωάννη του Γεωργίου