Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)

Σας καλωσορίζουμε στην πολιτική προστασίας του επίσημου διαδικτυακού τόπου τoυ Δήμου Ξάνθης www.cityofxanthi.gr

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. (ΕΕ) 679/2016, ο Δήμος  Ξάνθης που εδρεύει στην πόλη της Ξάνθης ( πλατεία Δημοκρατίας Τ.Κ 671 32) ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Σεβόμαστε  την ιδιωτικότητα σας και τηρούμε την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προσαρμόζοντας τις σχετικές λειτουργίες του ιστοτόπου  www.cityofxanthi.gr και τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών τoυ στις προβλέψεις της ως άνω νομοθεσίας.

Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (στο εξής Πολιτική ή Πολιτική Απορρήτου) η οποία περιγράφει τις βασικές Αρχές, εγγυήσεις και σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους o Δήμος Ξάνθης  συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Ποιους αφορά η παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική αφορά όλους όσους :

 • Περιηγούνται στον ιστότοπο www.cityofxanthi.gr
 • Πραγματοποιούν εγγραφή χρήστη, χρησιμοποιούν τη φόρμα επικοινωνίας για να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα, εγγράφονται στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων του ιστοτόπου μας (newsletters)
 • Χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Υποκείμενο», εδώ και χρήστης / επισκέπτης)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Αποδέκτης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Τρίτος» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

«Περιορισμός της επεξεργασίας» είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Χρήστης» ή «Επισκέπτης» είναι το πρόσωπο που επισκέπτεται τον παρόντα ιστότοπο ή εγγράφεται ή συνδέεται στον λογαριασμό που διατηρεί στον ιστότοπο.

Aρχές που διέπουν την επεξεργασία

O Δήμος, τηρώντας τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα με διαφανή τρόπο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα υποβάλει σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Καταβάλουμε τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε  και επεξεργαζόμαστε  να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

Τα δεδομένα  διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Όταν επισκέπτεστε την  ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε  κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

 1. Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα.
 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, της προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο;
 3. Πληροφορίες όπως η διεύθυνση email σας, την οποία εισάγετε κατά την εγγραφή στον ιστότοπο.
 4. Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη δημιουργία του προφίλ σας στον ιστότοπο μας - για παράδειγμα, το όνομα σας, οι φωτογραφίες προφίλ, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η προσωπική σας κατάσταση,  πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση σας και πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση σας.
 5. Πληροφορίες, όπως το όνομα και το email σας, τις οποίες εισάγετε κατά την ρύθμιση των συνδρομών σας και για την αποστολή των emails και/η των ενημερωτικών δελτίων.
 6.  Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών στον ιστότοπο μας.
 7. Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου, όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.
 8. Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).
 9. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας αποστέλετε.

Να γνωρίζετε ότι πριν αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικές πληροφορίες κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχετε τη  ρητή συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Συνδέσεις τρίτων

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις σε ιστότοπους τρίτων, διακριτές ενσωματωμένες ιστοσελίδες (microsite), πρόσθετα και εφαρμογές (links, hyperlinks, banners), τα οποία ενδέχεται να επεξεργάζονται προσωπικά σας δεδομένα. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο Δήμος δεν ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των επισκεπτών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο επισκέπτης / χρήστης. 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται από το Δήμο μας σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους, τα στελέχη, εξωτερικούς συνεργάτες για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική, οι οποίοι έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπονται στον νόμο και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του νόμου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σας.

Η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών τελείται στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου, σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία, με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου), σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στη δικαστική η οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.

Σκοπός επεξεργασίας

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία, ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, να παράσχουμε το καλύτερο και πλέον κατάλληλο περιεχόμενο  για τον ιστότοπο, την προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς, την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email, αποστολή newsletter, για τη βελτίωση και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών  μας του περιεχομένου του ιστοχώρου καθώς και για σκοπούς διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλλατε οι ίδιοι,  για τον εντοπισμό απάτης και άλλους νομικούς σκοπούς , την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και την επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας). Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος. Δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα δικά σας δικαιώματα και συμφέροντα αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας έναντι των δικών μας δικαιωμάτων και συμφερόντων.

Τα δικαιώματα σας αναλυτικά

Σεβόμαστε  τα δικαιώματα που προβλέπονται στο νόμο και διευκολύνουμε την άσκησή τους, παρέχοντας αναλυτική πληροφόρηση.

Συγκεκριμένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :

1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και πληροφόρησης (σκοποί, αποδέκτες επεξεργασίας, χρόνος διατήρησης κ.ο.κ.).

3. Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όπως μεταξύ άλλων επειδή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς της παρούσης ή ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία, χωρίς να συντρέχουν άλλες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα. Σημειώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενώ είναι πιθανό να μην μπορούμε στη συνέχεια να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εσάς.

5. Δικαίωμα περιορισμού  της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή θεωρείτε την επεξεργασία παράνομη ή χρειάζεστε τα δεδομένα για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και ο Δήμος δεν τα χρειάζεται πια ή όταν εκφράζετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία.

6. Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή  να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή/και να ζητείτε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

7. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε ταχυδρομική επιστολή (συστημένη) στο Δήμο Ξάνθης, ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας Ξάνθη, Τ.Κ. 671 32 , τηλ.: Τηλ: 25413-50814, να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή και να υποβάλλατε στο αρμόδιο τμήμα αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου έγγραφη  αίτηση.

Ο Δήμος  θα απαντήσει εγγράφως (με e-mail ή ταχυδρομική επιστολή) εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ενημερώνοντας για την εν λόγω παράταση, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς. Εάν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο Δήμος μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Μπορείτε επίσης με τους προσωπικούς σας κωδικούς στη διαδικτυακή εφαρμογή, να διορθώσετε μόνοι σας ή και  να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  με τους παραπάνω τρόπους, για να συνδράμουμε στη φιλική επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό.

Επικουρικά, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από το Δήμο μας,  μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: www.dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, fax: +30 2106475628, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Χρόνος τήρησης

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται με ασφάλεια από τις βάσεις δεδομένων μας.

Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης:

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.cityofxanthi.gr καθώς και μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου επικοινωνίας με το Δήμο, για χρονικό διάστημα 12  μηνών από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μας. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες που μένουν ανενεργοί για περισσότερες  από 365 ημέρες, διαγράφονται αυτομάτως από τη βάση δεδομένων.

Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από τo Δήμο μας καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (όπως φορολογική, ασφαλιστική κ.ο.κ) για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους.

Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις/απαιτήσεις αστικής φύσης ο Δήμος  δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της παραγραφής των αξιώσεων.

Δεδομένα ανηλίκων

Ο Δήμος δεν παρέχει υπηρεσίες απευθείας σε ανηλίκους, κατά συνέπεια δεν επεξεργάζεται εν γνώση του προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων

Ο Δήμος  λαμβάνει κάθε και αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή εύλογο επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου του. Ειδικότερα εγγυόμαστε ότι :

 • Λαμβάνουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση η την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό - και τείχος προστασίας) διακομιστές.

Εσείς αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου. Ακολούθως είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικού που χρησιμοποιείτε, τον οποίο δεν θα σας ζητήσουμε  (παρά μόνο όταν συνδέεστε στον ιστότοπο μας).

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Τα μέρη καταβάλουν προσπάθεια φιλικής επίλυσης της διαφοράς τους  που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική διευθέτηση, οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα υπόκειται στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και ως αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Ξάνθης.

Τροποποιήσεις της πολιτικής απορρήτου

Ο Δήμος Ξάνθης  μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτή την ιστοσελίδα.

 #cookies


ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Εισαγωγή

Ο Δήμος Ξάνθης, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, εφεξής καλούμενος ο «Δήμος», στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, έχει εκπονήσει την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή  πολιτική χρήσης Cookies.

Ο Δήμος Ξάνθης φιλοξενείται διαδικτυακά στον ιστότοπο https://www.cityofxanthi.gr/.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής cookies, είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies στην  ιστοσελίδα του και τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών πληροφοριών από εμάς και τους παρόχους υπηρεσιών μας, για σκοπούς ανάλυσης και εμπορίας δεδομένων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τέτοιων cookies.

Τι είναι τα cookies

Η  ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης δύναται να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου (IP) και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Χρησιμότητα cookies

 Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για να διακρίνει τη συσκευή σας από των άλλων επισκεπτών. Έτσι, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία – όπως, για παράδειγμα, να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώνουμε τον ιστότοπο με διάφορους τρόπους, όπως μετρώντας την επισκεψιμότητα και εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες εντοπίζουν εύκολα την πληροφορία που αναζητούν.

Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies για μια σειρά άλλων λόγων, μεταξύ των οποίων:

 • για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως το μέγεθος της γραμματοσειράς, τη γλώσσα επιλογής ή την περιοχή, και
 • για να συγκεντρώνουμε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, δηλαδή, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται και πόσο διαρκεί η επίσκεψη.
 • να θυμόμαστε τα επιλεγμένα μοντέλα και πρόσθετους εξοπλισμούς που επιλέξατε
 • να παρέχουμε περιεχόμενο πολυμέσων ανάλογα με τις τεχνικές σας απαιτήσεις
 • να προφυλάσσουμε τα στοιχεία σας όταν είστε συνδεδεμένοι

Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης cookies σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να σας παρέχουμε κάποια υπηρεσία που έχετε ζητήσει – για παράδειγμα, όταν επιθυμείτε την πρόσβαση σε περιοχές ασφαλείας στον ιστότοπό μας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για τη λειτουργία συγκεκριμένων τμημάτων της διαδικτυακής μας τοποθεσίας. Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε ή να εμποδίσετε την εγκατάσταση όλων των cookies από τον συγκεκριμένο ιστότοπο, αλλά αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την κανονική λειτουργία τμημάτων του ιστότοπου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούνται στις διαδικτυακές τοποθεσίες του Δήμου Ξάνθης   και για τους σκοπούς που αυτά εξυπηρετούν, στους παρακάτω πίνακες.

Κατηγορίες

Τα λειτουργικά cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να αποθηκεύει ήδη καταχωρημένες πληροφορίες (όπως ονόματα χρηστών και επιλογές γλώσσας) ώστε να μπορεί να σας προσφέρει βελτιωμένες και πιο εύχρηστες λειτουργίες. Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται επίσης για την ενεργοποίηση λειτουργιών που έχετε ζητήσει, όπως π.χ. αναπαραγωγή βίντεο.

Αυτά τα cookies εκτελούνται μόνο όταν ενεργοποιηθεί η σχετική λειτουργία ή εάν αυτό ζητηθεί από τον χρήστη. Τα λειτουργικά cookies ενεργοποιούνται γενικά όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας καθώς έχουμε πραγματικό και θεμιτό συμφέρον να διατηρούμε έναν ιστότοπο που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει άριστη χρηστικότητα αμέσως μετά την είσοδο σε αυτόν. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα λειτουργικά cookies οποιαδήποτε στιγμή, από τα παρακάτω κουμπιά ή από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των λειτουργικών cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας και δεν καταγράφουν τις κινήσεις σας σε άλλους ιστότοπους.

Τα cookies επιδόσεων και στατιστικών στοιχείων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδα μας. Αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες ώστε να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την πλοήγησή τους. Δεν συλλέγουν ή αποθηκεύουν πληροφορίες που μπορούν εξ' ορισμού να συσχετιστούν απευθείας με εσένα ως φυσικό πρόσωπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies συνήθως δέχονται περαιτέρω συγκεντρωτική επεξεργασία. Εφόσον γίνουν αποδεκτά από τον χρήστη, αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της επίδοσης της ιστοσελίδας μας και τη προσαρμογή της εμπειρίας στις ανάγκες του χρήστη

Αποδοχή των cookies

Σε ορισμένες χώρες, βάσει νομοθεσίας απαιτείται η άδειά σας για την εγκατάσταση cookies στον υπολογιστή σας. Ως επισκέπτης που προέρχεται από κάποια από αυτές τις χώρες, μπορείτε να συναινέσετε στην εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας με δύο διαφορετικούς τρόπους (ανάλογα με τον ιστότοπο τον οποίο επισκέπτεστε): είτε επιλέγοντας το κουτάκι όπου αναγράφεται η φράση «αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο», στο σχετικό αναδυόμενο μήνυμα (cookie banner), και πατώντας «Επιβεβαίωση», είτε συνεχίζοντας την περιήγησή σας στον ιστότοπο μετά την εμφάνιση ενός cookie banner που σας ενημερώνει ότι εξακολουθώντας την περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο συναινείτε στην εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας. Για όποια περίπτωση και αν πρόκειται, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή αποσύροντας την έγκρισή σας μέσω της διαδικασίας opt-out.

Προηγούμενες επισκέψεις στον ιστότοπο

Εάν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπο μας στο παρελθόν, είναι πιθανό να έχετε ήδη εγκατεστημένα cookies στον υπολογιστή σας. Τα cookies που εγκαταστάθηκαν στο παρελθόν είναι παρόμοια ή τα ίδια με αυτά που αναγράφονται στο cookie banner, και χρησιμοποιούνται για παρόμοιους ή τους ίδιους σκοπούς.

Προκειμένου να διαγράψετε τα cookies που έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν, ακολουθήστε τις οδηγίες από την παράγραφο «Διαδικασία Opt-out».

Ρύθμιση Cookies

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης "cookies" σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση "cookies" για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει το ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του Δήμου Ξάνθης, μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες.

Διαδικασία Opt-out

Μπορείτε να διαγράψετε και να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies από τον συγκεκριμένο ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, ενώ είστε σε θέση να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies ενεργοποιώντας τη λειτουργία που σας επιτρέπει να απορρίπτετε την εγκατάσταση ορισμένων ή όλων των cookies, στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Η οθόνη «βοήθειας» στο πρόγραμμα περιήγησης ή στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας θα σας καθοδηγήσει πώς να το κάνετε.