Όροι χρήσης Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου Wifi Δήμου Ξάνθης

wifi bannerΜε τη σύνδεσή μου στο ασύρματο δίκτυο, αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 

Ι. Γενικά

1. Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας ευθύνεται και εξασφαλίζει ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη.

2. Η σύνδεσή σας παρέχεται ως έχει. ∆εν πηγάζει κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση προς τον Δήμο Ξάνθης σχετικά με την παροχή αυτή.

3. Η ταχύτητα πρόσβασης σας εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες (το επιθυμητό σημείο πρόσβασή σας, την απόστασή σας από κάποιο κόμβο μας, τον αριθμό των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα, την τρέχουσα πραγματική ταχύτητα και τον φόρτο της δικής μας γραμμής).

4. Για σκοπούς εσωτερικής λειτουργίας, εκπαίδευσης και λήψης στατιστικών στοιχείων, ο Δήμος Ξάνθης μπορεί να καταγράψει και να κρατήσει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες χρήσης της Υπηρεσίας από τον Χρήστη. Ο Δήμος Ξάνθης θα ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

 

ΙΙ. Ασφάλεια & Ευθύνη

1. Ο Χρήστης θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματος και του εξοπλισμού του που χρησιμοποιεί για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και για κάθε παράβαση, ή αναρμόδια χρήση τους ή γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.

2. Ο Χρήστης οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2251/94 "Περί προστασίας καταναλωτών", του ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν. 2472/97 για την προστασία των δεδομένων και το ν. 2774/1999 για την προστασία των δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, και αντίστοιχες Οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών κ.λ.π.

3. Περαιτέρω απαγορεύεται να διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να τοποθετεί και αποστέλλει ιομορφικά προγράμματα, να διακινεί πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο, να  επιδίδεται σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα του Δήμου Ξάνθης ή τρίτων, η μαζική αποστολή μη ζητηθείσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς (spamming) ή την παράλειψη πράξεων που απαγορεύουν την αποστολή spamming.

4. Το Μητροπολιτικό Ασύρματο Δίκτυο του Δήμου Ξάνθης είναι σχεδιασμένο για την εξυπηρέτηση πολλών χρηστών για μικρό χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου δεν συνίσταται η χρήση του για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως η αναμετάδοση γεγονότων πραγματικού χρόνου (live streaming)

5. Σε περίπτωση που ο Δήμος Ξάνθης ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του και ο Δήμος Ξάνθης δικαιούται να τον καλεί ως δικονομικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες.

6. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι ανοικτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του, ότι οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα.

7. Λόγω της φύσης του ασύρματου δικτύου, αποφύγετε την αποστολή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (PIN, αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικών πρόσβασης κλπ) χωρίς να είναι ενεργοποιημένο το αντίστοιχο πρωτόκολλο ασφαλείας (https , ftps κλπ).

8. Με την είσοδό σας στο Ασύρματο δίκτυο, αποδέχεστε ότι ανήκετε σε ένα κοινό δίκτυο με άλλους χρήστες και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους φακέλους και τα αρχεία που έχετε κοινόχρηστα. Επιπλέον συνιστάται η εγκατάσταση ενός firewall στον Η/Υ σας.

9. Τεχνική υποστήριξη ∆ΕΝ παρέχεται από τον Δήμο Ξάνθης

 

ΙΙΙ. Αποκλεισμός Ευθύνης

1. Ο Δήμος Ξάνθης δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή βλάβη υποστεί ο χρήστης και/ή οποιοσδήποτε τρίτος από την προσωρινή και/ή μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας.

2. Ο Δήμος Ξάνθης δεν εγγυάται ότι η παροχή της Υπηρεσίας θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλισμένη, χωρίς  λάθη ή ότι η Υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη καθ’ οιονδήποτε χρόνο.

3. Ο Δήμος Ξάνθης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία κατά τρόπο προσβλητικό, καταχρηστικό, άτιμο, άσεμνο, ενοχλητικό και γενικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο οποίος αντίκειται στα χρηστά ήθη και/ή στην νομοθεσία και/ή παραβιάζει τα  δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

4. Ο Δήμος Ξάνθης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πλοήγηση του χρήστη σε οποιοδήποτε  περιεχόμενο και/ή ιστοσελίδα και/ή διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου μέσω της Υπηρεσίας.

 

IV. Τροποποίηση / Αναθεώρηση

1. Η παροχή της Υπηρεσίας υπόκειται στην πολιτική, πρακτική και διαδικασίες του Δήμου Ξάνθης.

2. Ο Δήμος Ξάνθης δικαιούται, να προβεί σε τροποποίηση και/ή αναθεώρηση των Όρων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

 

V. ∆ίκαιο / ∆ικαιοδοσία / Επίλυση ∆ιαφορών

1. Η χρήση της Υπηρεσίας και οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους.

2. Αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει δυνάμει της χρήσης της Υπηρεσίας και/ή λόγω της εφαρμογής των παρόντων όρων θα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια της Ξάνθης.