ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ

Τίτλος Έργου: Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλαιά Πόλη Ξάνθης»

Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ξάνθης - Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Προϋπολογισμός: 185.112,16€

Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0311, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 (MIS 5048513). 

 

Περιγραφή: 

Το έργο ‘Πολιτιστικές διαδρομές στην Παλαιά Πόλη Ξάνθης’ αφορά τον σχεδιασμό και την υποστήριξη υλοποίησης πολιτιστικών διαδρομών στον οικισμό της παλαιάς πόλης Ξάνθης.  Οι πολιτιστικές διαδρομές αφορούν εκατό (100) αξιόλογα σημεία ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη Ξάνθης και αποσκοπούν στην ανάδειξη των σημείων αυτών, τα οποία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και στοιχείων τους μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ιστορικό, λαογραφικό και θρησκευτικό τουρισμό. Το έργο έχει στόχο μέσω της επιλογής, επιστημονικής τεκμηρίωσης και φωτογραφικής αποτύπωσης των αξιόλογων σημείων, του σχεδιασμού θεματικών και πολυθεματικών διαδρομών και της υλοποίησης μιας σειράς παραδοτέων προώθησης και προβολής της πράξης, να καθορίσει, αναπτύξει, συγκεκριμενοποιήσει και οργανώσει τα πιο χαρακτηριστικά συνθετικά στοιχεία του πολιτιστικού αποθέματος της Παλιάς Πόλης Ξάνθης. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει στη διάθεση του ένα συνοπτικό, περιεκτικό, οργανωμένο και επαρκές πολιτιστικό υλικό, το οποίο θα πλαισιώνεται από αντίστοιχο πληροφοριακό περιεχόμενο. Το πληροφοριακό αυτό υλικό αποτελείται τόσο από την απαραίτητη τεκμηρίωση, όσο και από ποικίλο οπτικοακουστικό και πολυμεσικό υλικό υψηλής ανάλυσης, ψηφιακά παραδοτέα σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών και προωθητικό έντυπο υλικό.

Με την υλοποίηση της πράξης αξιοποιείται και αναδεικνύεται ο οικισμός της Παλιάς Πόλης Ξάνθης, που είναι η πιο αξιόλογη πολιτιστικά περιοχή της πόλης της Ξάνθης, καθώς περιλαμβάνει εκατοντάδες διατηρητέα κτίσματα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, λαογραφικής και πολιτιστικής αξίας και σημασίας. 

Με την προτεινόμενη πράξη θα πραγματοποιηθεί:

 • Η επιλογή των πιο αξιόλογων σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος στον οικισμό Παλιάς Πόλης, επιπλέον των προεπιλεγμένων από την μελέτη.
 • Η τεκμηρίωση της σημασίας και σπουδαιότητας και η φωτογραφική αποτύπωση των 100 αξιόλογων σημείων.
 • Ο σχεδιασμός και η τεκμηρίωση θεματικών και πολυθεματικών πολιτιστικών διαδρομών.
 • Η φωτογραφική αποτύπωση των στάσεων διαδρομών.
 • Η ανάπτυξη των ψηφιακών συστημάτων υποστήριξης της πράξης.
 • Η δημιουργία Ψηφιακού Πολιτιστικού Οδηγού Παλιάς Πόλης για φορητές συσκευές και διαδίκτυο.
 • Η δημιουργία ολοκληρωμένων πανοραμικών εικονικών περιηγήσεων 360ο υψηλής ανάλυσης.
 • Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ιστοχώρου πράξης.
 • Η προώθηση και προβολή της πράξης μέσω του σχεδιασμού και της παράδοσης: roll-up banners, έγχρωμων αφισών και χαρτών-φυλλαδίων, παραγωγή teaser βίντεο, ενημερωτικών βίντεο και βίντεο 360ο υψηλής ανάλυσης
 • Η αξιοποίηση ψηφιακών καινοτομικών τεχνολογιών στη ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Παλιάς Πόλης Ξάνθης.

Στόχοι και Αποτελέσματα:

 1. Η ανάδειξη και προβολή της ταυτότητας και ιστορίας του οικισμού της Παλιάς Πόλης,
 2. Η έρευνα και κωδικοποίηση, η προβολή και γνωστοποίηση των ιδιαίτερων ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του οικισμού, του ενιαίου χαρακτήρα του και εν τέλει του πολιτιστικού προϊόντος αυτού,
 3. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του οικισμού σαν τουριστικός προορισμός,
 4. Η αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού του οικισμού ως βασικός πόρος πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ξάνθης,
 5. Η πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου και η ενδυνάμωση του πολιτιστικού προϊόντος μέσω της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
 6. Η προσέλκυση και η ολοκληρωμένη και σύγχρονη εξυπηρέτηση των επισκεπτών με χρήση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου.
 7. Η προώθηση και υποστήριξη της ψηφιακής γνώσης και παιδείας σε θέματα αρχιτεκτονικής, ιστορίας, πολιτισμού και λαογραφίας του οικισμού, μέσω της ψηφιακής καταγραφής των στοιχείων βασικού πυρήνα του πολιτιστικού πλούτου του οικισμού και της εξασφάλισης της διατήρησης τους.
 8. Η συμβολή στο πολιτιστικό προϊόν της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση και διάθεση σε ηλεκτρονικά αποθετήρια, πολιτιστικού αποθέματος του οικισμού της Παλιάς Πόλης Ξάνθης.
 9. Η αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας αιχμής και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ΤΠΕ στην υλοποίηση και προώθηση της πράξης.
 10. Η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του πληροφοριακού υλικού για έναν χαρακτηριστικό πυρήνα του πολιτιστικού αποθέματος της Παλιάς Πόλης Ξάνθης, στην υποστήριξη και τεκμηρίωση μελλοντικών πράξεων: έργων ανάπλασης, πολιτιστικών εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας, πολιτιστικής αποτύπωσης και τεκμηρίωσης, χαρακτηρισμού πολιτιστικής διατήρησης διεθνούς εμβέλειας, κ.α για τον οικισμό της Παλιάς Πόλης Ξάνθης.