Αντιδήμαρχοι έως 31/12/2023

Από 01/12/2022 έως 31/12/2023

Αποφάσεις Δημάρχου: 9ΤΓΨΩΚ8-Π1Ζ9Ξ5ΜΩΚ8-Χ4Ε9ΤΒ8ΩΚ8-Ψ7ΤΨΚΩΗΩΚ8-ΥΛ16ΒΜΓΩΚ8-7ΜΟ6ΡΤ2ΩΚ8-Ψ45, 6ΓΚΗΩΚ8-ΓΤ9 (Τροποποίηση 10/07/2023)

Φανουράκης Εμμανουήλ (Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)

1. Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Αστικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης ΚΕΠ των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και  την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό και τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές όλου του προσωπικού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες.
 • Να εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
 • Να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, να υπογράφει όλες τις αποφάσεις, άδειες, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσακιρίδης Αφεντούλης του Παναγιώτη.

 

- Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του:

 • Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης  του Κωνσταντίνου.
 • Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη.
 • Αντιδημάρχου Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν.
 • Αντιδημάρχου Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν.
 • Αντιδημάρχου Ιγιαννίδη Στέφανου του Φιλίππου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή
 • Αντιδημάρχου Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιγιαννίδης Στέφανος του Φιλίππου.
 • Αντιδημάρχου Απόστολου Ελευθεριάδη του Γεωργίου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Φανουράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη.

 


-  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.

-  Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.