Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού: «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Ξάνθης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ξάνθη, 19 Δεκεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          Αριθ. Πρωτ.: 34207
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ          
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ με το Φ.Π.Α (368.466,00 €).

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα σχετικά έγγραφα