Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού: "Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης - κίνησης και λιπαντικών"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ξάνθη, 21 Δεκεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                              Αριθ. Πρωτ.: 34489
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                                             
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών», προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (2.580.660,69€) με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα σχετικά έγγραφα