Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού: «Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ξάνθη, 19 Δεκεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          Αριθ. Πρωτ.: 34211
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ         
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (85.659,20 €) με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα σχετικά έγγραφα