ΣΔΑΝΞ: Πίνακες κατάταξης και επιλογής προσωπικού (ΣΟΧ 1/531/08-05-2024)

Πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/531/08-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ466ΟΡΙΨ-Φ9Ο) Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης.

Συγκεκριμένα τους εξής πίνακες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101

1) Ονομαστική Κατάσταση υποψηφίων (Αριθ. Πρωτ.720/10-6-2024)

2) Απορριπτέων υποψηφίων (Αριθ. Πρωτ.721/10-6-2024)

3) Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων (Αριθ. Πρωτ.715/10-6-2024)

4) Πίνακας Προσληπτέων (Αριθ. Πρωτ.716/10-6-2024)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102

5) Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων (Αριθ. Πρωτ.719/10-6-2024)

6) Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων (Αριθ. Πρωτ.717/10-6-2024)

7) Πίνακας Προσληπτέων (Αριθ. Πρωτ.718/10-6-2024)

 

Κατεβάστε τους σχετικούς πίνακες, πατώντας εδώ!