ΣΔΑΝΞ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ξάνθη, 11 Μαϊου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                        Αριθμ. Πρωτ.:574
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: 1ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας, Τ.Θ. 28, Ξάνθη                               
Ταχ. Κώδικας: 67100
Πληροφορίες: Ζωή Γαλανοπούλου
Τηλέφωνο: 25410 77891
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                       
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 /2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων:

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Κλάδος / Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης 1ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας ΔΕ Οδηγών / ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρου με άδεια Γ΄ ή C΄ κατηγορίας) 8 μήνες 2
102 Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης 1ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 8 μήνες 5

 
Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Εντοπιότητα:Για τη θέση με κωδικό 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
Για τη θέση με κωδικό 102, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια κατάταξης και η διαδικασία πρόσληψης ορίζονται αναλυτικά στην αριθ. ΣΟΧ 1/563/10-5-2023 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 64ΓΠΟΡΙΨ-ΧΣΤ), αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-06-2021».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, 1ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, 67100 Ξάνθη, Τ.Θ 28, υπόψη κας Ζωής Γαλανοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2541077891). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης και συγκεκριμένα από την 13-5-2023 έως και την 22-5-2023.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημερωτική πύλη -> Πολίτες -> Έντυπα - Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: : Ενημερωτική πύλη -> Πολίτες -> Έντυπα –Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης
Στυλιανός Γουναρίδης

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!