Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ξάνθης, ότι όσοι δεν είχαν ανανεώσει μέχρι τις 13-11-2017 την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014, και μετά τη δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 12679/1-2-18 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 353 Α΄) σχετικά με το προβλεπόμενο παράβολο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4497/2017, μπορούν να καταθέσουν στην υπηρεσία μας αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018. (καταληκτική ημερομηνία). Τονίζουμε ότι σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως. Για τις υπόλοιπές άδειες που έχουν ανανεωθεί, η θεώρησή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν τη σχετική αίτηση…

Κατεβάστε πατώντας εδώ τα απαραίτητα έγγραφα!


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη