Η επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου και ασχολείται με την επεξεργασία και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου.

Έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Τον προγραμματισμό και την χάραξη της τουριστικής πολιτικής, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Δήμου και τη διαμόρφωση και προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής
- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοση του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο
- Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τις κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του Δήμου
- Συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του Δήμου
- Συμμετέχει δια του προέδρου της και των άλλων μελών που θα ορίζει κάθε φορά με απόφαση της, στις εκπροσωπήσεις του Δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του Δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.
- Το σχεδιασμό της πολιτικής για την υποβοήθηση της ποιοτικής αναβάθμισης των τουριστικών υπηρεσιών του Δήμου και ιδίως την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη προτάσεων και διατύπωση γνώμης για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του περιεχομένου της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, την τήρηση της καθαριότητας, ευταξίας και ευπρεπούς εμφάνισης όλων των σημείων του δήμου. που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη μέτρων πραγματοποίησης των σκοπών αυτών. (Ως προς τις κανονιστικές αποφάσεις, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται με την επιφύλαξη των κατά νόμο αρμοδιοτήτων άλλων οργάνων του Δήμου και ιδίως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
-Εξετάζει και αποφασίζει επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτήν, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Δημάρχου ή από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προ της εγγραφής τους στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου
-Συμμετέχει, με εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε φορά που συζητείται θέμα σχετικό με το αντικείμενο της.

 
Η θητεία της επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της Οικονομικής Επιτροπής και λήγει με την εγκατάσταση της νέας Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης.
 

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης:

Τακτικά Μέλη: 
1) κ. Αγκόρτσας Απόστολος, Δημοτικός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος
2) κ. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης, Αντιδήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3) κ. Μποζ Ραμαδάν, Δημοτικός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος 
4) κ. Λομβαρδέας Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5) κ. Καμαρίδης Ιπποκράτης, Δημοτικός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6) κ. Τσαρεκτσή Τζενάν, Δημοτικός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7) κ. Στυλιανίδου Άννα, εκπρόσωπος ξενοδόχων, Τακτικό Μέλος
8) κ. Ευαγγελία Καραμπατζάκη, εκπρόσωπος Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Τακτικό Μέλος
9) κ. Στάντζιου Ευτέρπη, δημότης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού, Τακτικό Μέλος
 
Αναπληρωματικά Μέλη:
 
1) κ. Παρτσαλίδου Δέσποινα, Δημοτική Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
2) κ. Γκιρτζίκη Αλεξία, Αντιδήμαρχος, Δημοτική Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
3) κ. Λύρατζης Πασχάλης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
4) κ. Παπαδόπουλος Κυριάκος, Αντιδήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
5) κ. Ειρήνη Χαριτωνίδου, Δημοτική Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
6) κ. Τσεγγελίδης Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος
7) κ. Καλλίδου Αριστέα, εκπρόσωπος ξενοδόχων, Αναπληρωματικό Μέλος
8) κ. Δημήτρης Δολιανίτης, εκπρόσωπος  του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Αναπληρωματικό Μέλος
9) κ. Ψωμά Ελένη, δημότης με εμπειρία σε θέματα τουρισμού, Αναπληρωματικό Μέλος
 
Γραμματέας της Επιτροπής, κ. Αποστολίδης Ελευθέριος, ΠΕ Διοικητικού (Α΄) - Τηλ. 2541350807 

 

Σχετ. Νομοθ.:
 
Αρθρ. 70 Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07.06.2010)
Π.Δ. 664/1977 (Φ.Ε.Κ. 222/Α΄/13.08.1977) (περί ανακήρυξης των Δήμων Ξάνθης και Δήμου Σταυρούπολης σε τουριστικούς Δήμους).

 

Σχετικά Έγγραφα:

1) 283/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: 72ΑΡΩΚ8-ΝΥΔ), περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης και συνεπούς τροποποίησης της με αριθ. 95/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
2) 95/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: 7Α22ΩΚ8-ΘΡ8), περί ορισμού μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης
3) 1053/2015 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης (ΑΔΑ:  ΩΩΕΜΩΚ8- Θ78), περί  ανάθεσης γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής Τουρισμού
4) 175/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ; 4Α1ΖΩΚ8-Τ), περί σύστασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης
5) 205/ 2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΚ8-Θ), περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης

 

Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη