ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α.Μ.Ε.Α.

Τίτλος Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α.Μ.Ε.Α.»

Φορέας Υλοποίησης Δήμος Ξάνθης -Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Προϋπολογισμός   1.662.724,08 €.

Διαρθωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιγραφή  

Το έργο  αφορά την αποκατάσταση του τριώροφου διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης συνολικής τελικής δόμησης 1.152,89τ.μ. και την αλλαγή χρήσης του σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία. Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης και η προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ. Το διατηρητέο κτίριο του Δημαρχείου έχει αλλοιωθεί από μεταγενέστερες προσθήκες από οπλισμένο σκυρόδεμα οι οποίες και θα καθαιρεθούν. Στη συνέχεια θα καθαιρεθούν τα στοιχεία του διατηρητέου που έχουν φθαρεί όπως κεραμίδια, εξωτερικά κουφώματα. Θα γίνουν εσωτερικές διαμορφώσεις μικρής κλίμακας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας χρήσης. Θα ενισχυθεί με μεταλλικά πλαίσια η στατική του επάρκεια ώστε να ανταποκρίνεται στην νέα του χρήση. Θα συντηρηθούν τα στοιχεία που βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση, όπως τα εσωτερικά κουφώματα, κάποιες οροφές και θα ανακατασκευασθεί ότι παρουσιάζει μεγάλες φθορές. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θα γίνουν εξ αρχής. Επίσης θα κατασκευασθεί ανελκυστήρας για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (που θα φθάνει μέχρι τον πρώτο όροφο του κτιρίου όπου θα γίνονται οι εκδηλώσεις). Τέλος θα αποκατασταθεί ο διάκοσμος του κτιρίου, οι τοιχογραφίες και οι γύψινες διακοσμήσεις και εσωτερικές θύρες του δεύτερου ορόφου, είτε με συντήρηση, είτε με αποκάλυψη και συντήρηση ή αναπαραγωγή.

Στόχοι

Η αποκατάσταση ενός σημαντικού κτιρίου της πόλης και η δημιουργία  ενός χώρου με συγκεκριμένες προδιαγραφές για τους χρήστες του. Η επανένταξή του στον αστικό ιστό της Παλαιάς Πόλης της Ξάνθης .

Αποτελέσματα

Η αλλαγή χρήσης του διατηρητέου κτιρίου, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών του καθώς και η αξιοποίηση και χρήση του  απ΄όλους τους κατοίκους της πόλης της Ξάνθης.