Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας διάρκειας 2 μηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ξάνθη, 30 Απριλίου 2024
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                          Αρ. Πρωτ.:  12859
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας διάρκειας δύο (2) μηνών

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.7.2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/Α΄/26.08.2015), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και το άρθρο 43 του Ν.5043/23 (ΦΕΚ 91/Α΄/13.4.2023): «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών»,
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31.7.2017): "Η πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 δεν υπάγεται στην έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και στα κριτήρια και τη διαδικασία του ν.2190/1994»,
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 37 – 39 και της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν.4765/2021(ΦΕΚ 6/Α΄/15.1.2021), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α΄/6.10.2023) «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.7.2007)
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α’/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 7. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1419/Β΄/12.6.2013 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με τα με αριθμό 3217/Β΄/14.9.2017, 3095/Β΄/1.8.2019, 3467/Β΄/5.7.2022 και 1625/Β΄/17.3.2023 ΦΕΚ,
 1. Τις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της πόλης και αποκομιδής απορριμμάτων (βιοαποκοδομήσιμα απόβλητα) ενόψει της θερινής περιόδου και την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου
 1. Τη με αριθμό 132/2024 (ΑΔΑ: ΨΧΔΙΩΚ8-ΠΣΚ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης, περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας,
 2. Τη με αριθμό πρωτ. 12784/30-04-2024 Βεβαίωση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, περί ύπαρξης εγκεκριμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους,
 3. Τη με αριθμό 2/79/3.1.2024 (ΑΔΑ: 9ΠΨΝΩΚ8-09Λ) Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, περί ορισμού Αντιδημάρχων,
 4. Τη με αριθμό 3/92/3.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΘΗΚΩΚ8-ΑΡΟ) Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους,

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητας ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την εποχιακή αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της πόλης και αποκομιδής απορριμμάτων (βιοαποκοδομήσιμα απόβλητα) ενόψει της θερινής περιόδου και την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου,  με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων  12 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρο 40 του Ν. 4765/2021). Δύο (2) μήνες

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.

2. Να έχουν τη φυσική υγεία και τη καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

     Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Ειδικότερα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, υπολογιζόμενο με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (σύμφωνα με το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ. Α’/15.1.2021), έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν τον φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

Γ.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στον χώρο του πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης και θα συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δημαρχείο Ξάνθης - Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ 67132, για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, » (τηλ. επικοινωνίας : 25410 83240 & 25410 28398), έως και την 09 / 05 / 2024 

 

Ε. ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αμέσως μετά την επιλογή των υποψηφίων.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους της οικείας ειδικότητας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου  206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν, εξαιρείται των διαδικασιών έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.

2.  Κώλυμα  8μηνης απασχόλησης. Δεν  υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο  υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κ.α.).

3. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της ως άνω σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
Σιαμπάν Χ. Μπαντάκ

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!