Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού & γαλακτοκομικών προϊόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ξάνθη, 30 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                              Αριθ. Πρωτ.: 12809
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
«Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού & γαλακτοκομικών προϊόντων»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού & γαλακτοκομικών προϊόντων», προϋπολογισμού εφτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών του ευρώ (722.432,69€) με το Φ.Π.Α.