Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού & Διαμόρφωση των ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Ξάνθη, 24 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                             Αριθ. Πρωτ.: 12146
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού & Διαμόρφωση των ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Επαναπροκηρύσσει, μετά την κήρυξη του ως άγονου με την 337/29-11-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού & Διαμόρφωση των ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (54.349,32€) με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: (25410) 23335-72241-83240-83241

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV:   39300000-5 { Ποικίλος εξοπλισμός }

35121600-4 { Επιγραφές }

39151000-5 { Διάφορα έπιπλα }

45454100-5 { Εργασίες ανακαίνισης }

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και οι επεμβάσεις ανακαίνισης που απαιτούνται, στα 3 καταστήματα ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης, με αποτέλεσμα την ενιαία εταιρική εικόνα τους, όπως αυτή ορίζεται από τις οδηγίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, αφορά την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», όπου αφορά την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις  γραφείων, φωτιστικών σωμάτων, τοποθέτηση επιγραφών κ.α.). Οι ανακαινίσεις των ΚΕΠ αφορούν τα τρία καταστήματα ΚΕΠ που βρίσκονται στον Δήμο Ξάνθης και συγκεκριμένα τα δύο που εδρεύουν στην πόλη της Ξάνθης (Σμύρνης 7, Αγ. Ελευθερίου & Ανατολικής Θράκης) και το ΚΕΠ που εδρεύει στην Σταυρούπολη.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού οχτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (876,00 €) για το σύνολο της σύμβασης.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες σύμφωνα με την με αριθ. 228/17.08.2023 (ΑΔΑ: ΩΝΔΦΩΚ8-ΚΝΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τιμή μονάδας σε ευρώ) για το σύνολο του Προϋπολογισμού της προμήθειας που περιγράφεται στην με Αριθ. Π-03/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 17 Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 26η Απριλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 13η Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 54.3449,32 €, θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.60.7135.01 σχετική πίστωση [σύμφωνα με την με αριθ. 614/18-09-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης] και την Κ.Α.: 02.55.7135.01 σχετική πίστωση [σύμφωνα με την με αριθ. 230/29-02-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης] του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 και 2024 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθ. πρωτ. 614/18.09.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013420748, ΑΔΑ: 6Ο3ΕΩΚ8-ΞΕΜ) για την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 614 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα και 230/29.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΔΕΙΩΚ8-ΓΗΜ) για την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 230 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) (Πρώην ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Σιαμπάν Χ. Μπαντάκ

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!