Προκήρυξη διαγωνισμού: «Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας και χημικής ισορροπίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Ξάνθη, 17 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                 Αριθ. Πρωτ.: 11495
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας και χημικής ισορροπίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας και χημικής ισορροπίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων εννέα ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (144.809,77 €).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας

Ταχ. Κωδ.: 67132

Τηλ.: 25410 83240 - 83241

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικοί CPV:       50800000-3 { Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης }

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας και χημικής ισορροπίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης» και αφορά τον έλεγχο και την ημερήσια παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας & χημικής ισορροπίας  νερού των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ξάνθης. Πρόκειται για τη Α) Δημόσια (μεσαία)  Κολυμβητική δεξαμενή χωρητικότητας 2161,90 m2 και διαστάσεων 48,85μ Χ 20,90μ. και για τη Β) Δημόσια (παιδική) Κολυμβητική δεξαμενή χωρητικότητας 60m2 και διαστάσεων 12μ Χ 8μ., που βρίσκονται εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου επί της οδού Βασ. Σοφίας (περιοχή Λημνίου) στην Ξάνθη.

Η σύμβαση, αφορά καθημερινές εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου οι οποίες θα  παρέχονται για 12 μήνες από τη υπογραφή της και θα υποστηρίζονται σε όλη την διάρκεια των ωρών λειτουργίας του κολυμβητηρίου με καθημερινή παρουσία (και Σαββατοκύριακα εάν και όταν απαιτείται) ειδικευμένου προσωπικού εντός του χρονικού διαστήματος από 7:00 π.μ. έως 10:30 μ.μ. Οι εργασίες θα εκτελούνται, ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες που μπορεί να προκύπτουν από τις τοπικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο κολυμβητήριο, με γνώμονα την μικρότερη δυνατή όχληση στους αθλούμενους, ώστε να καθοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών με την συνεχή παρουσία ενός τουλάχιστον ατόμου σχετικής ειδικότητας.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (2.335,00 €) για το σύνολο της σύμβασης.

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης/διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της (ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ). Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια με την λήξη του οικονομικού αντικειμένου.

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

9. Υποδιαίρεση σε ομάδες: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με αριθ. 1/2024 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τιμή μονάδας σε ευρώ) για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφεται στην με Αριθ. 1/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 14η Μαΐου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 19η Απριλίου 2024 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 8η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης, ύψους 144.809,77€, θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.15.6162.02 [σύμφωνα με την με αριθ. 315/13-03-2024 Απόφαση Ανάληψης (Πολυετούς) Υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης] σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2024 και 2025 Δήμου Ξάνθης.

15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
α.α.
Σιαμπάν Χ. Μπαντάκ
Αντιδήμαρχος Ξάνθης

 Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ!