Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξοπλισμού & Διαμόρφωση των ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Ξάνθη, 30 Οκτωβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                      Αριθ. Πρωτ.: 27733
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού & Διαμόρφωση των ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού & Διαμόρφωση των ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (54.349,32€) με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ (αρχείο .zip)