Εκμίσθωση Κοινόχρηστου Χώρου για την Προσωρινή Εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά την περίοδο των Θ.Λ.Ε.

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Αθανασία Πανταζόγλου
Τηλέφωνο:2541350827
ΑΔΑ: 99ΤΚΩΚ8-ΡΙΦ
ΞΑΝΘΗ, 6 Φεβρουαρίου 2024
Αριθ. Πρωτ. 3546

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ Θ.Λ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται έμπροσθεν του δημοτικού κολυμβητηρίου,  έκτασης 2.409 τ.μ. (συνημ. σκαρίφημα), με σκοπό την προσωρινή εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ), κατά τη διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, έτους 2024, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) το ποσό των 25.000€ ευρώ.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από 18-02-2024 έως 17-03-2024.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ξάνθης, στην Κεντρική Πλατεία, την  16η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 15/2024 Απόφασης Διακήρυξης της Δημοτικής Επιτροπής. Οι φάκελοι των δικαιολογητικών θα κατατεθούν 30΄ νωρίτερα (από την ώρα έναρξης της δημοπρασίας) στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 2.500,00 € υπέρ του Δήμου. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά τη δημοπρασία σε όλους, εκτός από τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτήν, με άλλη όμοια ποσού ίσου  προς το 10%  με το ποσό της τελευταίας του προσφοράς.

Η  περιληπτική  διακήρυξη  θα τοιχοκολληθεί δέκα ημέρες, τουλάχιστον, πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος, θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου, καθώς επίσης και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010, όπως ισχύει σήμερα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται, από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Ξάνθης, (πλατεία Δημοκρατίας τηλ. 2541350805-50827 κα Αθανασία Πανταζόγλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr) και από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΑΔΑ: ΨΔΟΣΩΚ8-8ΕΧ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!