Πρόσκληση ανάθεσης προμήθειας διαφόρων σάκων απορριμμάτων

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ: Π1/31-01-2024 Μελέτη- Τεχνική Έκθεση της προμήθειας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και  του με αριθμό πρωτ. 2926/31-01-2024 πρωτογενούς αιτήματος ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας διαφόρων σάκων απορριμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/02/2024.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ