Ανάθεση προμήθειας διαφόρων σάκων απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ξάνθη, 26 Ιουνίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                               Αριθ. Πρωτ. 19486   
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Π. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541083240-2541083241
Εσωτ:109
NUTS: EL512
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούνται με την πώληση σάκων απορριμμάτων

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. Π4/30-05-2024 «Μελέτη - Τεχνική Έκθεση της προμήθειας διαφόρων σάκων απορριμμάτων» της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και  του με αριθμό πρωτ. 14792/22-05-2024 πρωτογενούς αιτήματος ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση της προμήθειας διαφόρων σάκων απορριμμάτων.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί α) η με αριθμό 498/13-06-2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες μέχρι και την Τρίτη 02/07/2024 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α) η επωνυμία του προσφέροντα και β) Προσφορά που αφορά την προμήθεια ….. (αναγράφεται ο τίτλος της προμήθειας), στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης - Γραφείο Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!