Ανάθεση τεχν. ελέγχου, έκδοσης κάρτας ελέγx. καυσαερίων, πιστοποίησης των ταχογράφων των οχημάτων και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχ/των Δήμου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ξάνθη,    3 Ιουνίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                            Αριθ. Πρωτ.:  16735
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννης Ζήσης
Τηλ.: 2541350820
Εσωτ.: 114
NUTS: EL512                                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Όλους τους οικονομικούς φορείς ασχολούνται με συναφές υπηρεσίες 

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμό Υ2/14.05.2024 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 12398/25.04.2024 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει τις «Εργασίες  τεχνικού ελέγχου, έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων, πιστοποίησης των ταχογράφων των οχημάτων και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης».

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
α/α
Σιαμπάν Μπαντάκ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών