ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Δείτε την περίληψη της Διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

και την σχετική Απόφαση εδώ