ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία που χρειάζεστε για την αίτηση σας

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η Αίτηση Εγγραφής παρέχεται για την περίπτωση που κάποιος θέλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά του σε έντυπη μορφή. Για ηλεκτρονική εγγραφή πατήστε εδώ!

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η Αίτηση Επανεγγραφής παρέχεται για την περίπτωση που κάποιος θέλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά του σε έντυπη μορφή. Για ηλεκτρονική επανεγγραφή πατήστε εδώ!

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Βεβαίωση Υγείας για εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Ξάνθης (Συμπληρώνεται από παιδίατρο)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Δείτε επίσης: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ