Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Ξάνθη, 01 Σεπτεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                       Αριθ. Πρωτ.: 20696
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές», προϋπολογισμού εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών του ευρώ (148.999,99 €) με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ! (.zip)