Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας, πληροφοριακών πινακίδων & είδη ασφαλείας κυκλοφορίας οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ξάνθη, 01 Σεπτεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                 Αριθ. Πρωτ.: 20698
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας, πληροφοριακών πινακίδων & είδη ασφαλείας κυκλοφορίας οχημάτων»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας, πληροφοριακών πινακίδων & είδη ασφαλείας κυκλοφορίας οχημάτων», προϋπολογισμού εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εφτά ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (159.997,20 €) με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ! (.zip)