Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ξάνθη, 18 Αυγούστου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          Αριθ. Πρωτ.: 19506
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εφτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (265.744,65€) με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα σχετικά έγγραφα (.zip)