Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Ξάνθη, 11 Αυγούστου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          Αριθ. Πρωτ.: 19041
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ         
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης»
Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ με το Φ.Π.Α (241.800,00 €).

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα σχετικά έγγραφα