Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού: Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ξάνθη, 09 Ιουλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 20869
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης»
 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κόμβων φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (85.659,20 €) με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε όλα τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!