Μίσθωση ασθενοφόρου δευτερογενών περιστατικών για τη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ξάνθη, 07 Σεπτεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                              Αριθ. Πρωτ.: 22012
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη
Τηλ.: 2541083240- 2541083241
Εσωτ: 109
NUTS : EL 512

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Όλους τους οικονομικούς φορείς που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης αδειοδοτημένου ασθενοφόρου

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. Υ14/05-09-2023 Μελέτης-Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Κοιν. Προστασίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης  και του με αριθμό πρωτ. 21444/05-09-2023 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ».

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης (.pdf)