Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΑ, ΕΡΑΝΟΣ, ΛΙΒΑΔΙ, ΑΝΘΗΡΟ, ΠΡΙΟΝΙΟ»

Ο Δήμος Ξάνθης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΑ, ΕΡΑΝΟΣ, ΛΙΒΑΔΙ, ΑΝΘΗΡΟ, ΠΡΙΟΝΙΟ» 

εκτιμώμενης αξίας  1.670.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% 400.800,00), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης όπως εγκρίθηκαν και παρελήφθησαν με τις αριθμ. 419/22-11-2022 και 442/14-12-2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.

 

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα