ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Ξάνθη 07 Οκτωβρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ      

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

  Αριθμ. πρωτ. 2072
       
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α   Προς
Ταχ. Κώδικας: 67100 Ξάνθη   Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληρ.: Γεώργιος Σπυριδόπουλος  
Τηλέφωνο: 2541072554  
e-mail:  
     

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας εκατόν σαράντα ενός διαφόρων τόμων βιβλίων (141) για τον εμπλουτισμό της δανειστικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ξάνθης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις σφραγισμένες οικονομικές προσφορές τους με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 το αργότερο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο προσφοράς.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση: Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, 67133 Ξάνθη, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σπυριδόπουλος, τηλ. 2541072554. Για πληροφορίες επί του καταλόγου των βιβλίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ξάνθης στο 2541024542.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, την 13 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, Ξάνθη 67133.

Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Η προμήθεια θα γίνει άπαξ και αφορά το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Όλα τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ξάνθης.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

            1) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/01-02-1995).

            2) Τις διατάξεις του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α (ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993, ΦΕΚ 185/Β1993).

            3) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).

            4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

 

 

                             

Ο πρόεδρος

 

 

Πασχάλης Λύρατζης

 

 

Συνημμένα: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.