ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ξάνθη 13 Ιανουαρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                        Αριθμ. Πρωτ. 69
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 ΑΔΑ:ΩΚΣΖΟΚ7Ε-ΔΕ4          
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                            
Ταχ. Κώδικας: 67100 Ξάνθη                                                   
Τηλέφωνο: 2541072554         
e-mail:

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για τον γραφιστικό σχεδιασμό, επιμέλεια και προμήθεια εκτυπωμένων εντύπων προβολής διαφόρων τύπων, μορφών και γλωσσών και ποσοτήτων έτους 2015 του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (29.968,05€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, πλατεία Διοικητηρίου 1α , Ξάνθη 67100. Προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως και τις 11:00 την ίδια μέρα. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού πεντακοσίων έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (506,20€), ισχύος μέχρι την 20η Απριλίου 2015.

Αντίγραφα του διαγωνισμού παρέχονται από το www.cityofxanthi.gr, www.ebex.gr και το www.eprocurement.gov.gr (ΑΔΑΜ: 15PROC002524339).

Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, τηλ. 2541072554.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.
Πασχάλης Λύρατζη

 

  Κατεβάστε τα συνοδευτικά έντυπα σε συμπιεσμένη μορφή .zip (Διακήρυξη - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.