ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση:-Πλ. Διοικητηρίου1Α
Ταχ. Κώδικας:-67100 Ξάνθη                   
Πληρ.:-Γεώργιος Σπυριδόπουλος
Τηλέφωνο:-2541072554
e-mail: 

Ξάνθη 26 Αυγούστου 2014
Αριθμ. Πρωτ. 1809
 

Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων διαφόρων τόμων βιβλίων (334) για τον εμπλουτισμό της δανειστικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ξάνθης:

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (4.632,75€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6,5% (4.350,00€ + Φ.Π.Α. 282,75€).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι και την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 το αργότερο, ως εξής:

Α) Σφραγισμένη οικονομική προσφορά (συνημμένο υπόδειγμα).

Β) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 του Ν 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση: Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, 67100 Ξάνθη, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Σπυριδόπουλος, τηλ. 2541072554. Για πληροφορίες επί του καταλόγου των βιβλίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ξάνθης στο 2541024542.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή, την 05 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1Α, Ξάνθη 67100.

Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με κριτήριο την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Η προμήθεια θα γίνει άπαξ και αφορά το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Όλα τα προμηθευόμενα είδη θα παραδοθούν στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ξάνθης.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

            1) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/01-02-1995).

            2) Τις διατάξεις του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α (ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993, ΦΕΚ 185/Β1993).

            3) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).

            4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945/Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Κατεβάστε την προσφορά με την λίστα των βιβλίων

Ο πρόεδρος

Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.