Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πλατεία Διοικητηρίου
Κτίριο Στέγης Γραμμάτων & Καλών Τεχνών
Τ.Κ. : 67100, Ξάνθη
Τηλ.: 2541-0-22332 - 73443
Fax: 2541-0-76064
Αρ.Πρωτ.45250/27-08-2014

 

ΑΔΑ: 7ΛΥΨΩΚ8-3Γ9

ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ.»

14PROC002259714 2014-08-27


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Ξάνθης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ.», με προϋπολογισμό 264.963,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 1) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ με προϋπολογισμό 158.525,93 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και 2) Η/Μ με προϋπολογισμό 55.470,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης στο Κτίριο Στέγης Γραμμάτων & Καλών Τεχνών, 4ος όροφος, Πλατεία Διοικητηρίου, μέχρι τις 18-09-2014.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541-0-22332, Fax επικοινωνίας: 2541-0-76064, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Παπαθανασίου Φωτεινή.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης στο Κτίριο Στέγης Γραμμάτων & Καλών Τεχνών, 4ος όροφος, Πλατεία Διοικητηρίου, στις 23-09-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.308,34 ΕΥΡΩ με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο (210) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή μέχρι 23-04-2015.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” (ΕΠΠΕΡΑΑ).

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.

ΞΑΝΘΗ 27-08-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ