ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ημερομηνία: 28-02-2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.: 5381
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Πεπονίδης
Τηλ.: 2541026355
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (τραμπολίνο και πλατφόρμα ασφαλείας για τραμπολίνο)»

Κατόπιν σύνταξης της με αριθ. Π-2/2019 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 4542/19-02-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού» και συγκεκριμένα ενός (1) τραμπολίνο, μιας πλατφόρμας ασφαλείας για το τραμπολίνο, ενός σετ πλακών σταθερότητας για τραμπολίνο και μιας ζώνης περιστροφής, για τις ανάγκες του κλειστού γυμναστηρίου ‘Ανάξαρχος”, έτσι ώστε να είναι ιδανικό για τη διεξαγωγή επίσημων αγώνων όλων των επιπέδων, αλλά και για την προπόνηση των αθλητών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Τρίτη 12/03/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης πλατεία Δημοκρατίας, γραφείο Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε: 

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.

  1. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
  2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο φορέα.
  3. Την οικονομική προσφορά.
  4. Πιστοποίηση, από την F.I.G., την Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής και ελέγχου από την TÜV σύμφωνα με τα DIN EN 13219:2009, DIN EN 913:2009, ZEK 01.4-08 (για το τραμπολίνο και για την πλατφόρμα ασφαλείας).
  5. Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) των προσφερόμενων ειδών.
  6. Υ/Δ που να αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα είδη τηρούν τις προδιαγραφές της με αριθ. Π-2/19 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού του Δήμου Ξάνθης.  

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα, πατώντας εδώ!


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.