ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ημερομηνία: 26-02-2019
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.: 5058
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Πεπονίδης
Τηλ.: 2541026355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε χώρους αθλοπαιδιών»

Κατόπιν σύνταξης της με αριθ. Π-2/2019 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού  του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 4710/21-02-2019 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε χώρο αθλοπαιδιών στη Νεάπολη», στο πλαίσιο της συντήρησης και εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την αναβάθμιση χώρου αθλοπαιδιών στη Νεάπολη έτσι ώστε να μετατραπεί σε χώρο προθέρμανσης αθλητών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Παρασκευή 8/03/2019 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης πλατεία Δημοκρατίας, γραφείο Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, στην οποία να υποβάλλετε: 

 1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.

 1. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο φορέα.
 3. Ένα (1) δείγμα του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα διαστάσεων περίπου 20cmX20cm.
 4. Πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια (ελληνικά ή αγγλικά) και ό,τι άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης διαθέτει που να αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. Θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου.
 5. Έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών από εγκεκριμένο από την FIFA εργαστήριο διενέργειας των απαιτούμενων δοκιμών σύμφωνα με το εγχειρίδιο της FIFA έτους 2015.
 6. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 (σε ισχύ) ή ισοδύναμα αυτών του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα.
 7. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 (σε ισχύ) ή ισοδύναμό αυτού του συνεργείου εκτέλεσης των εργασιών, με πεδίο εφαρμογής την εγκατάσταση αθλητικών δαπέδων.
 8. Ο συνθετικός χλοοτάπητας να είναι πιστοποιημένος με FIFA QUAITY Certificate.
 9. Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών για το συνθετικό χλοοτάπητα και τη διατήρηση των λειτουργικών του χαρακτηριστικών από τον κατασκευαστή.
 10. Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών όσον αφορά την εργασία τοποθέτησης από τον πιστοποιημένο εφαρμοστή.
 11. Την οικονομική προσφορά.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Κυριάκος Παπαδόπουλος

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα, πατώντας εδώ!


 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.