ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα
Πληροφορίες: Κυριάκος Πεπονίδης
Τηλ.: 2541026355
Ημερομηνία : 11/02/2019
Αρ. Πρωτ. : 3466 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ξάνθης διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της  με αρ. πρωτ. 2679/2019 Διακήρυξης.  Ο οικονομικός φορέας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος επένδυσης κηρύσσεται ως ο Ανάδοχος της Προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.999.138,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αρ. Π-11/2018 μελέτη και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης για το οικονομικό έτος 2019.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ξάνθης με χρήση 10ετους διάρκειας εγκεκριμένου Δάνειου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.70.7135.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2019 του Δήμου με το συνολικό ποσό των 2.999.138,40 €. Το ποσό του δανείου προέρχεται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)  μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και το υπόλοιπο 25% ευθέως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.: 19-02-2019

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 13 - 03 - 2019 και ώρα 10 :00΄

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 20 – 03 - 2019 και ώρα 15: 00΄΄

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Τετάρτη 27 - 03 – 2019 και ώρα 11 : 00΄

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».

Στο διαγωνισμό  μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Βασική προϋπόθεση συμμέτοχης όλων των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να ασκούν ως κύρια δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (παραγωγή η εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού)  και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι όπως αυτοί αναλύονται στην διακήρυξη Δημάρχου Ξάνθης.

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 48.373,20 € που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ) σύμφωνα με την παρ. 1 α. 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.cityofxanthi.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cityofxanthi.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και του ΚΗΜ∆ΗΣ.

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3548/07 σε συνδυασμό µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Τα έξοδα δημοσίευσης  θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η σχετική προκήρυξη Σύμβασης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Εφημερίδων στις 8-02-2018 & η τροποποίηση στις 12-02-2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα, πατώντας εδώ!


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.