ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ξάνθη, 12 Ιουλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.: 29506
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           
Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών                         
Πληροφορίες:        Καρακατσάνη Πολυξένη                 
Ταχ. Δ/νση:    Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα 67100- Ξάνθη
Τηλέφωνο κ Fax: 2541026355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας.

Κατόπιν σύνταξης της με αριθ. Y-1/2017 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 24487/14-06-2017 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης καλεί τους γιατρούς εργασίας που κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, εφόσον επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας για ένα έτος με το Δήμο Ξάνθης, να αποστείλουν σχετική προσφορά μέχρι και την Πέμπτη 20/07/2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης, πλατεία Δημοκρατίας, Γραφείο Πρωτοκόλλου - υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, στην οποία να υποβάλλετε: 

  1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.

  1. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

  2. Πιστοποιητικό από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.

Απαραίτητα προσόντα: Ο γιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο (παρ.1 άρθρου 16 Ν.3850/2010).

Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

  α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

   β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας (παρ.2 άρθρου 16 Ν.3850/2010)

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρµόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά σε αυτόν.

 Γιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α' µπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας µόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιµος ιατρός µε την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή (παρ.2Α άρθρο 16 Ν.3850/2010, όπως προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.3996/2011).

 

Συνημμέναν (πατήστε εδώ για λήψη!):

  • Η με αριθ. Υ-1/2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

  • Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.