ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ημερομηνία: 03-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.: 9252

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Κ. Πεπονίδης

Τηλ.: 2541026355

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο την πώληση και τοποθέτηση υλικών συστήματος εξαερισμού

Κατόπιν σύνταξης της με αριθ. Π-4/2017 Τεχνικής Περιγραφής από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 5572/07-02-2017 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών εφεδρικού συστήματος της εγκατάστασης εξαερισμού του υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Κ. Μπένη».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την Τετάρτη 15/03/2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη Τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Ξάνθης, στην οποία να υποβάλλετε:

  1. Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης προμήθειας, αντίγραφο της εν ενεργεία Βεβαίωσης Οικείου Επιμελητηρίου που να δηλώνει ότι το αντικείμενο της επιχείρησης είναι σχετικό µε τις προδιαγραφόμενες εργασίες της υπό ανάθεση προμήθειας και αντίγραφα αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση της προμήθειας
  2.  φυσικά πρόσωπα,  βεβαίωση αναγγελίας για τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας.
  3. Όλες οι επιχειρήσεις Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα την Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας.

  1. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

Κυριάκος Παπαδόπουλος

 

Συνημμένα:


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.