Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για τα ΚΕΠ Δήμου Ξάνθης

Ο Δήμαρχος Ξάνθης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για τα ΚΕΠ Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών του ευρώ (40.175,88€) με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!