Δελτίο Τύπου - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ TΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης»

 

 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου Ξάνθης» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΞΗΣ

 

Κατεβάστε τα αρχεία της πράξης:

- Δελτίο Τύπου

- Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

- Έντυπο Αίτησης Υποψηφίου