ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δήλωση συμμετοχής στο Μέτρο 112 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΞΑΝΘΗ  7/1/2014

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                

                                                                                                                    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση συμμετοχής στο Μέτρο 112 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

 

  Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δημότες (νέους γεωργούς) του  Δήμου Ξάνθης για την:

 

Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΠΑΑ) «2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ 1
ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 112 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.

Εγκρίνεται ποσό συνολικού ύψους 140.000.000€ για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα αναληφθεί για Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων το έτος 2014 για το Μέτρο 112 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 και σε εφαρμογή της αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά.

Aναλυτικότερες πληροφορίες στην πρόσκληση παρακάτω.

(πρόσκληση pdf)

                                                                                             

Η Υπεύθυνη του Γραφείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης

  

Βλαχοπούλου Αγλαΐα

Γεωπόνος ΤΕ