Πρόσληψη δύο ατόμων στο Τμ. Πρασίνου του Δήμου Ξάνθης, διάρκειας δύο μηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ξάνθη, 5 Απριλίου 2024
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      Αριθμός Πρωτ.: 9911
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών στο Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, διάρκειας δύο (2) μηνών

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, κλάδου ΔΕ Τεχνικών Γεωργίας/Κτηνοτροφίας, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών - Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, για τα χρονικά διαστήματα: α) από 1.5.2024 έως 30.6.2024 και β) από 1.7.2024 έως 31.8.2024.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δημαρχείο Ξάνθης – Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ 67132, για το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού» (τηλ. επικοινωνίας : 25410 83240 & 25410 28398) από την Δευτέρα 15 Απριλίου έως την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τα σχετικά έγγραφα, πατώντας εδώ!