Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Ξάνθης, πρώτου έτους Δημοτικής Περιόδου 2024-2028

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                    ΑΔΑ: 9ΠΨΝΩΚ8-09Λ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Πληρ.: Ράλλη Χριστίνα
Ταχ.Διεύθυνση: Σμύρνης 9 & Μιχ. Καραολή 67131 Ξάνθη
Τηλ.: 2541028398, 2541083240-1                                             Ξάνθη, 03-01-2024
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                         Αρ. Πρωτ.: 79

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
(Αρ. 2)

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2028

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/τ. Α'/9.3.1999): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.

2.  Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006) “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.  Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, όπως έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α’/6.10.2023): “Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών” περί αύξησης του αριθμού των Αντιδημάρχων.

5. Τη με αριθμό 1333 (αρ.πρωτ.110822/27.12.2023) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90).

6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1419/τ.Β΄/12.6.2013 ΦΕΚ και τροποποιήθηκε με τα με αριθμό 3217/τ.Β΄/14.9.2017, 3095/τ.Β΄/1.8.2019, 3467/τ.Β΄/5.7.2022 και 1395/τ.Β΄/9.3.2023 ΦΕΚ.

7. Τους ΟΕΥ των καταργούμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης και Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, όπως δημοσιεύθηκαν αντίστοιχα στα με αριθμό 117/τ.Β’/25.1.2013, που τροποποιήθηκε με το με αριθμό 1322/τ.Β’/11.5.2016 ΦΕΚ και στο με αριθμό 2233/τ.Β’/1.8.2012 ΦΕΚ.

8. Την ανάγκη της ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Ξάνθης και της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α1. Τον ορισμό ως Αντιδημάρχων του Δήμου Ξάνθης, για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από 04-01-2024 έως και τις 03-01-2025, για τους παρακάτω τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων, των εξής:

 1. Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών,

 2. Γκαγκαλίδη Κωνσταντίνο του Αλέξανδρου, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης (Κοινωνική Πρόνοια, Βοήθεια στο Σπίτι, Υγεία, Απασχόληση, Ισότητα Φύλων), καθώς και των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Ξάνθης (πρώην νπδδ),

 3. Παπαδόπουλο Κυριάκο του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης,

 4. Ηλιάδη Θωμά του Βλαδίμηρου, ως Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας (Συντηρήσεων Υποδομών, Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, Παιδικών Χαρών, Πρασίνου και Κοιμητηρίων),

 5. Χατζηαντωνίου Αθανάσιο του Βασιλείου, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αδέσποτων Ζώων και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού,

 6. Ταρενίδη Αναστάσιο του Παναγιώτη, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Τουρισμού,

 7. Γιάνναρου Ελένη του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Παιδείας (Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, Γρ. Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – πρώην νπδδ)

 8. Τσέπελη Μιχαήλ του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο Πολιτισμού (πρώην νπδδ),

 9. Τσορμπατζίδη Μάριο του Βασιλείου, ως Αντιδήμαρχο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη και υπεύθυνο λειτουργίας του Δασικού Χωριού «Ερύμανθος»

 10. Τσάπαλη Ιωάννη του Γεωργίου, ως άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας

 

Α2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του: 

 • Αντιδημάρχου Μπαντάκ Σιαμπάν τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γκαγκαλίδης Κωνσταντίνος
 • Αντιδημάρχου Γκαγκαλίδη Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπαντάκ Σιαμπάν.
 • Αντιδημάρχου Παπαδόπουλου Κυριάκου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ηλιάδης Θωμάς.
 • Αντιδημάρχου Ηλιάδη Θωμά, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Κυριάκος
 • Αντιδημάρχου Ταρενίδη Αναστάσιου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χατζηαντωνίου Αθανάσιος
 • Αντιδημάρχου Χατζηαντωνίου Αθανάσιου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ταρενίδης Αναστάσιος.
 • Αντιδημάρχου Γιάνναρου Ελένης, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσέπελης Μιχαήλ.
 • Αντιδημάρχου Τσέπελη Μιχαήλ, τις αρμοδιότητές του ασκεί η Αντιδήμαρχος Γιάνναρου Ελένη
 • Αντιδημάρχου Τσορμπατζίδη Μάριου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσάπαλης Ιωάννης.
 • Αντιδημάρχου Τσάπαλη Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τσορμπατζίδης Μάριος

 

Α3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Γκαγκαλίδης Κωνσταντίνος του Αλέξανδρου.

 

Β. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ:

ΑΔΑ: 6ΘΗΚΩΚ8-ΑΡΟ - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν και στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Γκαγκαλίδη Κωνσταντίνο του Αλέξανδρου

ΑΔΑ: ΨΡ3ΣΩΚ8-ΔΩΒ - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης Παπαδόπουλο Κυριάκο του Γεωργίου και στον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Ηλιάδη Θωμά του Βλαδίμηρου

ΑΔΑ: ΡΚΜΚΩΚ8-97Η - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Χατζηαντωνίου Αθανάσιο του Βασιλείου και στον άμισθο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Τουρισμού, Ταρενίδη Αναστάσιο του Παναγιώτη

ΑΔΑ: ΕΒΒ8ΩΚ8-3ΤΔ - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Γιάνναρου Ελένη του Γεωργίου και στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τσέπελη Μιχαήλ του Γεωργίου

ΑΔΑ: 9Ν3ΥΩΚ8-ΛΑΥ - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη, Τσορμπατζίδη Μάριο του Βασιλείου και στον άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Τσάπαλη Ιωάννη του Γεωργίου

ΑΔΑ: ΨΠΑ5ΩΚ8-ΞΤ2 - Τροποποίηση της με αριθμό 3/92/29.1.2024 Απόφασης του Δημάρχου Ξάνθης ως προς τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν