Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη, 3 Απριλίου 2024
Αριθ. πρωτ.: 9516

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

«Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1)  θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης»

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.7.2007) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020,
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν  και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.7.2018),
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α΄/17.12.2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο– Κλαδολόγιο)»,
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1419/Β’/12.6.2013 ΦΕΚ, τροποποιήθηκε και ισχύει,
 1. Τη με αριθμό πρωτ. 9514/3.4.2024 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 και αντίστοιχα των επόμενων ετών,
 2. Την ανάγκη υποστήριξης του έργου του Δημάρχου σε τεχνικά μηχανολογικής φύσεως θέματα, τα οποία απαιτούν την παροχή υπηρεσιών από άτομο με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Αναλυτικότερα: 

μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, κατηγορίας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ ή ΤΕ  Μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης, σε θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο, την εκτέλεση και συντήρηση κάθε είδους τεχνικών μηχανολογικών έργων.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετούν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές. Τα καθήκοντα που θα ασκούν θα είναι επιτελικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους. θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

Ειδικότερα, απαιτούνται:

 1. τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
 2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 3. Να έχουν αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία σε θέματα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και 17 του ν.3584/2007 (Α’ 143), καθώς και ότι δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν.4622/2019(Α’ 133).
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Τίτλος σπουδών. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία και την  βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της εμπειρίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος  και  το χρονικό διάστημα της εμπειρίας.
 • Πιστοποιητικό Γέννησης και Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Βιογραφικό σημείωμα.

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλόλητα του/της προσλαμβανόμενου/ης (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά υποβάλλονται, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosop@cityofxanthi.gr), είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Ξάνθης,  Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ. 67132 Ξάνθη, απευθύνοντάς τες στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, (τηλ. επικοινωνίας: 25410 28398 & 25410 83240), εντός προθεσμίας τεσσάρων (-4-) ημερών αρχομένης από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε τοπική εφημερίδα.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

  Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η παρούσα γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ευστράτιος Κοντός


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Ξάνθη, 4 Απριλίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση: Σμύρνης 9 & Μιχ. Καραολή, ΤΚ 67131 - Ξάνθη
Τηλ.: 25410 28398, 25410 83240

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη με αριθμό πρωτ. 9516/3.4.2024 Γνωστοποίηση του Δήμου Ξάνθης για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου Ξάνθης, αρχίζει την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και λήγει την Δευτέρα 9 Απριλίου 2024.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΙΑΜΠΑΝ Χ. ΜΠΑΝΤΑΚ