ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ξάνθη, 16 Μαΐου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας – Ξάνθη
Τηλέφωνο: 25413 50828
E-mail:
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 

Ενημερώνουμε τους πωλητές της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης που τοποθετήθηκαν στον Πίνακα 1, με την αριθ. 116/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: 9Π2ΑΩΚ8-ΖΜΧ), ότι μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία «βελτίωσης θέσης», για πέντε (5) ημέρες από την έκδοσή της.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση από την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και έως τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023, στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων στο Δημαρχείο Ξάνθης (Πλ. Δημοκρατίας - Τ.Κ. 67132 - Ξάνθη) από τις 8:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.

Δικαιολογητικά:

1) Θεωρημένη άδεια λαϊκής αγοράς

2) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας του άρθρου 12 του ν.4174/2013

3) Δελτίο ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας, από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ