Απόδοση του Τέλους επί των Ακαθάριστων & του Τέλους Παρεπιδημούντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ξάνθη, 8 Ιανουαρίου 2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Τηλ. Επικ: 25413- 50827, 25413- 50805

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ & ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ»

Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης: ΚΥΑ 1209/22.12.2023 (ΦΕΚ 7332/22.12.2023 τεύχος Β'): «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α’ 136) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη των εν λόγω τελών»,

σας γνωρίζουμε ότι, εφεξής, οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν τη δήλωση απόδοσης των τελών: α) διαμονής παρεπιδημούντων και β) επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 1 του ν. 339/1976, κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. και το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου αυτού, ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr).

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η δήλωση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου.

Τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 περιλαμβάνονται σε μία δήλωση και καταβάλλονται εμπρόθεσμα στο σύνολό τους έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024. Τα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2023, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024. Τα οφειλόμενα ανωτέρω ποσά για το έτος 2023 καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Προς ενημέρωση των υπόχρεων, επισυνάπτουμε αυτούσια την ανωτέρω Κ.Υ.Α., στην οποία προσαρτάται και υπόδειγμα δήλωσης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΙΑΜΠΑΝ