ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Ξάνθη,  8 Ιουλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                      Αριθ.Πρωτ.37324

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ                  

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του χώρου αμμοληψίας που βρίσκεται στη θέση του ποταμού Κόσυνθου έκτασης 224.677,20 τ.μ. με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) για λιθορριπή 1,15 €/κυβικό μέτρο και για αμμοχάλικο 0,60€/κυβικό μέτρο,(τιμές που έχουν καθοριστεί προκειμένου να εξαχθεί το συνολικό κατώτερο μίσθωμα για σύμβαση διετούς διάρκειας). Λόγω του ότι η σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα δημοπρασία θα έχει υποχρεωτικά ετήσια διάρκεια έως 22/07/2015 το συνολικό μίσθωμα αυτής θα προσαρμοστεί ανάλογα σε ετήσια βάση, με ποσότητα σε σύνολο 224.677,20 μ 3 και επιμέρους 123.572,46 μ3 λιθορριπή (ποσοστό 55%) και 101.104,74 μ3 αμμοχάλικα (ποσοστό 45%) σύμφωνα με την 144/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) την 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παραγωγής σκυροδέματος αφού παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή και προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 10.138,56€ υπερ του Δήμου, φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια ΔΟΥ , δημοτική ενημερότητα από το ταμείο του Δήμου Ξάνθης και βεβαίωση είσπραξης συναφούς δραστηριότητας με τη λήψη υλικών.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Γραφείο Εσόδων (Πλατεία Δημοκρατίας) του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.      

 

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης

 Δημήτριος Μπένης